SPECIALIST IN MEERVOUDIG STUREN

Dit is Styre + Kender

Wij helpen gemeenten meer grip te krijgen op beleid. Door slimme dialogen aan te jagen over meervoudig sturen en overheden te ondersteunen bij de implementatie van uitnodigend bestuur. Een zoektocht naar energie uit de samenleving.

Wat zijn de voordelen van meervoudig sturen?

Styre + Kender helpt het gesprek aan te gaan over meervoudig sturen,  om daarmee vorm te geven aan uitnodigend bestuur. Dit levert jouw gemeente veel op. Niet alleen voor het bestuur en medewerkers, maar bovenal voor inwoners en ondernemers.

Voor het bestuur

  • Versterken het organiserend vermogen
  • Het startpunt voor co-creatie met inwoners
  • Werken aan nieuwe vormen van democratie
  • Minder beslag op publieke middelen.
  • Effectiever sturen

Voor de organisatie

  • Meer innovatieve en integrale oplossingen
  • Organisatie wordt wendbaarder en creatiever
  • Beleid krijgt breder draagvlak
  • Minder korte-termijn denken
  • Geeft ruimte voor eigen focus

EEN GREEP UIT ONZE OPDRACHTGEVERS

WIJ ZIJN ZO VER GEKOMEN MEDE DANKZIJ SBBN

Dit is Styre + Kender

Intrigerende denkers. Creatieve oplossers. Of misschien wel strategische ontwerpers. Bovenal hebben wij een bijzondere interesse in de bestuurs- en beleidskundige vraagstukken.

Sturen met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft gemeenten nieuwe sturingsinstrumenten en verantwoording. Integraal werken betekent óók integraal verantwoorden. Hoe doe je dat?

Vragen over uitnodigend bestuur

De notie vanuitnodigend bestuur plaatst de burger, de ondernemer of het maatschappelijk initiatief niet langer in de klassieke rol van cliënt, aanvrager of onderdaan, en ook niet in de rol van (gespreks-)partner of coproducent, maar in de rol van initiatiefnemer. Uitnodigend bestuur richt zich, met andere woorden, op het ruimte bieden aan partijen die zelf, uit eigener beweging, de realisatie van publieke goederen of diensten ter hand willen nemen of publieke waarde willen creëren.

Uitnodigend bestuur kan alleen tot stand komen als de publieke organisatie erachter ook daadwerkelijk ontvankelijk is voor initiatief van buiten. Met andere woorden: in hoeverre zij in beginsel open staat voor initiatief en daar wel— willend tegenover staat. Als zij überhaupt afwijzend of negatief tegenover initiatief van buiten staat, heeft uitnodigend besturen geen schijn van kans. Ontvankelijkheid veronderstelt dat
aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn op te vatten als de hoekpunten die het speelveld voor uitnodigend bestuur bepalen. Naarmate er ruimhartiger is voldaan aan deze voorwaarden, is het speelveld groter.

Onvermijdelijk dringt zich de vraag op hoe een overheid dan ruimte kan scheppen en bieden voor dit soort initiatieven en hoe ze de spelregels vorm kan geven die dit proces kunnen faciliteren. Actieve, of misschien wel assertieve burgers, vragen om een overheid die hun initiatief mogelijk maakt en ondersteunt. Maar dat vergt wel een ander handelingsrepertoire en andere instrumenten, regels en kaders, dan tot dusver gebruikelijk. Dat geldt niet alleen de ambtenaren die met hun voeten in de klei staan. Het geldt ook politici die op een andere wijze kaders moeten durven stellen, ruimte moeten geven en in hun beleid ruimte moeten inbouwen om uit te nodigen tot verrijking en creatieve competitie. De werkwijze van uitnodigend bestuur is volop in ontwikkeling. Bij deze werkwijze zijn vier bouwstenen te onderscheiden.

Om maatschappelijk initiatief uit te nodigen of te verwelkomen, kunnen gemeenten tal van strategieën hanteren: concrete manieren van doen waarmeeeen initiatief daadwerkelijk wordt verwelkomd of uitgedaagd. In totaal zijn er negen vormen. die onderverdeeld kunnen worden in drie typen.

Ontdekken wat Styre + Kender voor jouw gemeente kan betekenen?